Νομοθεσία
  • Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α'/24.11.83) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.»
  • Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β'/27.3.84) Υ.Α. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»,
  • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α'/06-11-2011) «Δομή, λειτουργία ,διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
  • Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ. Α'/19.7.74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/28.6.2014) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  • Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α'/10-9-1979) "Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών."
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-201) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις."