Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

e-mail:tmpromith@teiath.gr

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια του κινητού και ακίνητου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών, καθώς και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων μεταφορές,εκποίηση υλικών κ.λπ.), την διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.


Προσωπικό Τμήματος

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής Προϊσταμένου
2105385118 (εσ. 5118, 3230)
Fax: 2105385118
nkanavak@teiath.gr

Γραφείο προμηθειών εξοπλισμού και λοιπών προμηθειών
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2105385119 (εσ. 5119, 3232)
Fax: 2105385118
johnnie@teiath.gr

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2105385119 (εσ. 5119)
Fax: 2105385118
cloukopoulou@teiath.gr

Γραφείο Προμηθειών Αναλωσίμων
ΓΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
2105385120 (εσ. 5120, 5121)
Fax: 2105385121
ggioti@teiath.gr

ΝΤΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2105385120 (εσ. 5120, 5121)
Fax: 2105385121
gdouma@teiath.gr

Κεντρική Αποθήκη Υλικού
ΤΑΡΑΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
2105385115 (εσ. 5115)
ktarara@teiath.gr

ΗΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
2105385115 (εσ. 5115)
ailias@teiath.gr