Ανακοινώσεις  
 Διεύθυνση Οικονομικού 
Προσωπικό Τμήματος Προϋπολογισμού
Τμήμα Προϋπολογισμού

Στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την σύνταξη και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα προς έγκριση, την παρακολούθηση των εσόδων του ΤΕΙ και την έκδοση των γραμματίων είσπραξης. Ως έσοδα εννοούνται επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό και δημόσιες επενδύσεις, επιχορηγήσεις από λοιπούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, επιστροφές χρημάτων κ.λ.π. έσοδα υπέρ τρίτων, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και βεβαιώσεων, τις πράξεις προβλέψεων στον προϋπολογισμό (δηλαδή πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΤΕΙ) και την τήρηση αρχείου όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.


Για οικονομικά στοιχεία κάντε κλικ εδώ.