Ανακοινώσεις  
 Διεύθυνση Οικονομικού 
Προσωπικό Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας
   
Διαγωνισμοί
   
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

e-mail:tmpromith@teiath.gr

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια του κινητού και ακίνητου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών, καθώς και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων μεταφορές,εκποίηση υλικών κ.λπ.), την διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Προσωπικό Τμήματος