Ανακοινώσεις  
 Διεύθυνση Οικονομικού 
Προσωπικό Τμήματος Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων
Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων
Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων

e-mail: misthodosia@teiath.gr

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας, αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων και αμοιβών του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών αποζημιώσεων μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, φορολογικών μητρώων και στοιχείων.


Προσωπικό Τμήματος